อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ถอดความจากรายการ เช้าวันนี้ ทางช่อง 5 วันที่ 12 กันยายน 2545

โดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์การศึกษาแห่งชาติ สำนักคระกรรมการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 10 หน้า)

เอกสารเรื่อง "โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการเตรียมจัดระบบบริหารของส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบโครงสร้างใหม่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งข้อสรุปนี้เป็นที่สนใจและติดตามของข้าราชการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับรายการเช้าวันนี้ จัดรายการสนทนาในเรื่องดังกล่าว และจัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อมอบให้ผู้เกี่ยวข้องไว้ศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธาณะชนทราบอย่างกว้างขวาง