อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
2546 ( 10 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่" เป็นเอกสารที่กล่าวถึงโครงการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่จะสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบเป็นผู้คิดค้น ทดลอง ทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่จะช่วยให้การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือคุณภาพผู้เรียน ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ใช้คําว่า “การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่” และในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 11-12 และ 17-18 มิถุนายน 2545 ท่านได้บรรยายให้แนวคิด ข้อเสนอแนะในเรื่องรูปแบบ วิธีการ รวมทั้งการตั้งคําถามวิจัย สําหรับให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ปี 2544 นําไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เห็นว่าการบรรยายดังกล่าวมีประโยชน์และคุณค่าในเชิงวิชาการ จึงได้จัดพิมพ์สาระในการบรรยายเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้มีหลักยึดทางวิชาการในการสร้างศาสตร์การบริหารโดยโรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ที่ถูกต้อง