อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจําสํานักงานนายกรัฐมนตรี และ รองประธานกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 198 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การสนทนาเรื่อง การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย ที่กลับจากต่างประเทศ" เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ ถอดความมาจากวีดีทัศน์รายการเช้าวันนี้ ซึ่งได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2544 ในหัวข้อสนทนาเรื่อง “การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่กลับจากต่างประเทศ” โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรสนทนาในรายการ เนื่องจากสถานการณ์ของต่างประเทศกําลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติทําให้รัฐบาลต้องเตรียมการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ซึ่งแรงงานเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ไม่สามารถนําประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับจากการไปทํางานในต่างประเทศมาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ หรือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพได้ รัฐบาลจึงได้เตรียมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ได้กําหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจากประสบการณ์การทํางาน จึงเป็นการเปิดโอกาสในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานไทยได้มาก และรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้โครงการ “การพัฒนานโยบายการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทํางานของแรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ”