อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
2546 ( 108 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" จัดทำขึ้นด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเล็งเห็นว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีแนวทางและวิธีการพัฒนาที่เป็นภูมิปัญญาของภูมิภาคอย่างดียิ่ง เนื่องจากเป็นประเทศที่ขาดแคลนทางด้านทรัพยากร และมีปัญหาอุปสรรคจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แต่ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา และใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาด้วยการใช้ยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ในการลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลสำเร็จและเห็นผลในระยะเวลาอันสั้น โดยมีกฎหมายการศึกษาที่เป็นหลักปฏิบัติชัดเจนในการบริหารการศึกษาของประเทศ มีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับใช้ มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการผลิตและอบรมครูให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันทั่วประเทศ มีการปฏิรูปอุดมศึกษา โดยใช้นโยบายยุบรวมสถาบันเฉพาะทางต่างๆ ซึ่งสังกัดอยู่หลายกระทรวง มารวมเป็นมหาวิทยาลัยเดียว นอกจากนั้นยังมีการปฏิรูปการศึกษาในด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ทั้งในด้านการศึกษาเอกชน การศึกษาของชนกลุ่มน้อย การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการอาชีวศึกษา ซึ่งประเทศไทยน่าจะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้