อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

สกศ.กับการพัฒนาการศึกษาไทย

โดย นางสุรางค์ โพธิ์พฤกษาวงศ์ นายถวัลย์ มาศจรัส ร.ท.หญิงวันทนีย์ ไทยเที่ยง นางโสภณา ตาแก้ว นางสาวสมปอง สมญาติ นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
2546 ( 188 หน้า)

เอกสารเรื่อง "สกศ. กับการพัฒนาการศึกษาไทย" จัดทำขึ้นสืบเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2545 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดพิมพ์เอกสาร เรื่อง สกศ. กับการพัฒนาการศึกษาไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ดังกล่าว