อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ความพยายาม ความสำเร็จ และความขัดแย้ง เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2517-2521

โดย รศ.ดร.ประยูร ศรีประสาธน์
2546 ( 34 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "ความพยายาม ความสำเร็จ และความขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2517 – 2521" เป็นการศึกษาและรวมรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2517 – 2521 ว่ามีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร มีใครบ้างที่ร่วมรับผิดชอบ มีความพยายามดำเนินการอย่างไร มีการนำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปศึกษาไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และมีข้อขัดแย้งประการใด จึงทำให้แนวปฏิรูปบางส่วนถูกทักท้วงจนถึงขั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้เพื่อที่จะใช้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาในช่วง พ.ศ. 2517 – 2521 มาเป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอีก และเพื่อเป็นพลังผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ