อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

จากอดีตและปัจจุบัน สู่อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย : สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต
2546 ( 5 หน้า)

เอกสารเรื่อง "จากอดีต และปัจจุบัน สู่อนาคตของการปฏิรูปการศึกษาไทย : สู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้" จัดทำขึ้นสืบเนื่องในโอกาสที่ สำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินงานมาครบ 5 ทศวรรษ ในปี 2545 ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง มูลนิธิพัฒนาไท และ กรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้บรรยายนำในการสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ณ ห้องประชุมเอสแคป ฮอลล์ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร