อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานการสัมมนาผลงานวิจัย ตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการศึกษา จากธนาคารพัฒนาเอเชีย

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 160 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การนำเสนอผลงานวิจัยตามโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการศึกษาจากธนาคารพัฒนาเอเชียในภาพรวม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.เจอรัลด์ ดับเบิลยู ฟราย (หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายงานการวิจัยและข้อเสนอแนะต่อผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ คือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในวงการศึกษาและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์การ/สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัย และยุทธศาสตร์การนำผลการศึกษาวิจัยไปสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นการสร้างภาคีและแนวร่วมในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542