อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน

โดย นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ :ผู้แปล
2546 ( 200 หน้า)

เอกสารเรื่อง "การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติวางแผนดำเนินการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา โดยดำเนินการศึกษาและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปให้ประสบผลสำเร็จ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า รายงานการวิจัยของธนาคารโลก โดย มาร์ค เบรย์ เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา : บทบาทของชุมชนในการสนับสนุนด้านการเงิน ได้นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการระดมการสนับสนุนด้านการเงินของชุมชนในประเทศต่างๆ ซึ่งผลงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายของรัฐ นักวางแผน ผู้บริหาร ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดแปลและพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาของชาติต่อไป