อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

ความรู้เพื่อการพัฒนา (Knowledge For Management) ฉบับสรุป

โดย The World Bank Group แต่ง นางสาวภัทรนันท์ พัฒิยะ แปล ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย เรียบเรียง
2546 ( 37 หน้า)

เอกสาร "รายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/2542 : ความรู้เพื่อการพัฒนา : บทสรุป" จัดทำขึ้นสืบเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบายด้านการศึกษาของชาติ ตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาของชาติเป็นอย่างยิ่ง และได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย พัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองที่มีความรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จึงร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ โดยได้จัดแปลและพิมพ์หนังสือ ความรู้เพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นรายงานพัฒนาการโลก พ.ศ.2541/42 ของธนาคารโลก ที่แสดงให้เห็นพลังของความรู้และความจำเป็นของการศึกษาในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์และมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป