อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-Based Management)

โดย นางสาวบุญเทียม ศิริปัญญา
2546 ( 22 หน้า)

รายงานการประชุมเรื่อง "แนวคิดและประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน" จัดทำขึ้นสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นจึงมีการจัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 มีนาคม 2544 โดยการประชุมแต่ละครั้งมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติโดยตรงเป็นผู้ให้แนวคิดดังกล่าวแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 253 แห่ง ซึ่งหลังการประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงานการประชุม เรื่องแนวคิดและประสบการณ์การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management ) เพื่อเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในโครงการและโรงเรียนอื่นที่สนใจได้ศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะการพัฒนาตนเอง