อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

Learning Reform Situation in the Pilot Schools : Lessons and Policy Recommendations

โดย Dr.Laeka Piya-Ajariya
2546 ( 86 หน้า)

Report on Learning Reform Situation in the Pilot Schools : Lessons and Policy Recommendations set the objecitve as follow : 1). To encourage 250 pilot schools under jurisdiction of all agencies nationwide to implement whole-school learning reform, with emphasis on improving quality of the students 2) To encourage the 250 pilot schools to take a professional approach to reforms of learning, assessment and administration to ensure whole-school internal quality assurance 3) To encourage the 250 pilot schools to serve as reform nodes for further expansion or models for other schools, which could benefit from their experiences – both successes and failures – in whole-school learning reform; and 4) To enable the teams of academics / local researchers from teacher education institutions, supervisory units and NGOs, totalling 44 in number, to participate in the reform and learn from their collaborative efforts with the schools.