อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงานการศึกษา เรื่อง ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

โดย นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ นางอรุณี สถานุพงษ์ กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2546 ( 37 หน้า)

รายงานการศึกษา เรื่อง "ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน" เป็นศึกษาวิจัยด้านครอบครัวในรอบ 30 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง และโรงเรียนนอกจากจะทำให้เด็กประสบผลสำเร็จในด้านวิชาการแล้วยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม อันจะช่วยให้มีความก้าวหน้าของชีวิตต่อไปในอนาคต พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติสาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษาไว้ในหลายมาตรา ซึ่งเป็นการเอื้อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในเรื่องดังกล่าว กลุ่มงานปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินโครงการ ความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยการเชิญแกนนำ โรงเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชนเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาและประสบผลสำเร็จมาร่วมระดมและขยายแนวความคิดไปยังเครือข่ายผู้ปกครอง และโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัด เพื่อขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป ผลของการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสภาพของแต่ละบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาได้ตามความเหมาะสม