อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษาในประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
2546 ( 62 หน้า)

งานวิจัย เรื่อง "สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย" การศึกษาวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อรู้สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดรัฐ ในการที่จะรองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามมาตรา 39 ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 โดยรวบรวมและประมวลผลใน 2 วิธีคือ การศึกษาเจาะลึกภาคสนาม และการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารและการจัดการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผน รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่พึงประสงค์