อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> อื่น ๆ

รายงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
2546 ( 63 หน้า)

เอกสาร "รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมืองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542" เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาของพรรคการเมือง ที่เสนอตัวเข้ามาบริหารประเทศ อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม เพื่อมุ่งเน้นนโยบายทางการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยในรายงานนี้มีความชัดเจนในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่พรรคการเมืองนำเสนอหรือกำหนดเป็นนโยบายการศึกษา เช่น การศึกษาขั้นพื้นฐานแบบให้ฟรี 12 ปี แบบให้เปล่า การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเตรียมครูเข้าสู่ยุคการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นต้น