อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 166 หน้า)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 ฉบับนี้กล่าวถึงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน สภาการศึกษาได้รับอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และนโยบายรวมทั้งสิ้น 6 เรื่อง สำนักงานฯ จึงได้จัดประมวลรายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2556 ขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ