อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 36 หน้า)

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในประเด็นของการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย นำเสนอสาระของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2503 จนถึงปัจจุบัน และที่กำลังพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคต โดยการปฏิรูปหลักสูตรใหม่ ที่ทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน