อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 102 หน้า)

รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ฉบับนี้กล่าวถึงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 เรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การ UNESCO OECD สำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอ เผยแพร่ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการนำกรอบแนวทางและเส้นทางความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาไทย ตามประเด็นนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน เป็นต้น