อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

Early Childhood Care and Education in Thailand (Global Monitoring Report : Goal1)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 29 หน้า)

The document provides general information on Early Childhood Care and Education in Thailand related to current status of Early Childhood Care and Development (ECCD), current government’s policy and ECCD projects as well as specific strategies and measures to increase school-preparedness among all children. It also presents the indicators for Education for All (EFA) Goal1: Early Childhood Care and Education. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents).