อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

Guideline for Early Childhood Care and Development

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 17 หน้า)

“Guideline for Early Childhood Care and Development” is contributed for the exhibition : Early Childhood Education Zone 3, on 23 -24 June, 2013. The Office of the Education Council expects that this document will be useful for people who are responsible for Early Childhood Care and Education in Thailand as well as the ones related to the issue (i.e. children and parents