อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> ปฏิรูปครู โดยยกฐานะวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 160 หน้า)

บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน ฉบับนี้ใช้กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เกี่ยวกับสภาพปัญหาสถานภาพการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานการวิจัย ข่าวสาร สถิติ บทสัมภาษณ์ บทความ และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อเสนอแนะแก่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาครู