อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 75 หน้า)

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2556 กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดงาน "วันหนังสือเด็กแห่งชาติ : เด็กดี เด็กฉลาด ตามรอยพระบาทรักการอ่าน" ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย นอกจากนั้นยังเป็นการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559 สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และหวังว่าผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ให้มีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน อ่านหนังสือ สู่การพัฒนาทักษะทางภาษาและทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย