อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 161 หน้า)

รายงานผลการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย กล่าวถึงการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เป็นเวทีนำเสนอ เผยแพร่ ตลอดจนให้การยกย่องและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทางการศึกษา ซึ่งได้มีการคัดเลือกตามเกณฑ์คุณภาพให้นำเสนอในการประชุม จำนวน 24 เรื่อง จากผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามารับการคัดเลือกจำนวน 339 เรื่อง และมีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีสาระสำคัญที่สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลได้จริง นอกจากนั้นมีการเสวนาประเด็นต่างๆ ด้านการวิจัยทางการศึกษา มีการนำเสนอนิทรรศการ และมีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ โปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทยด้านงานวิจัยทางการศึกษา (Research Application) หรือ Re-Ed อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กรทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลการวิจัยได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพื่อนำไปประยุกต์ ต่อยอด และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น