อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ช่วงครึ่งแผนหลัง พ.ศ. 2550-2554

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 90 หน้า)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ช่วงครึ่งแผนหลัง พ.ศ. 2550-2554 ฉบับนี้กล่าวถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วง 0-5 ปี ทุกคน อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ ตามวัย มีครอบครัวเป็นแกนหลัก ผู้มีหน้าที่ดูแลเด็กและทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยได้ศึกษาสภาพในปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้