อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 41 หน้า)

ข้อริเริ่มระดับโลกว่าด้วยการศึกษาต้องมาก่อน กล่าวถึงริเริ่มขึ้นจากคำแถลงการณ์ของเลขาธิการสหประชาชาติ Mr. BAN Ki moon ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2555 ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 เอกสารฉบับนี้จัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้เกิดความตระหนักในความสำคัญของการศึกษา อันจะนำมาสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในอนาคต