อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 41 หน้า)

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน ฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน ทั้งข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านโอกาสการได้รับการศึกษาในแต่ละระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ ในการได้รับการศึกษาในทุกระดับการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดทำข้อมูลสถิติสภาวการณ์การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของเด็กไทยอายุ 6 ปี เพื่อให้ทราบสภาพปัจจุบันของประเทศไทยในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน และแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าโรงเรียน