อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 28 หน้า)

คู่มือการดำเนินงานกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา ของประเทศ จุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจัย ตลอดจนตัวอย่างหัวข้อการวิจัยที่ควรดำเนินการเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแต่ละประเด็นของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล อันจะส่งผลต่อ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สูงขึ้นต่อไป ซึ่งผู้วิจัยสามารถนำเสนอหัวข้อและประเด็นการวิจัยได้ตรงตามความต้องการของนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและหน่วยงานทางการศึกษาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่