อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 161 หน้า)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุ 58 พรรษา ในปี 2556 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงเห็นควรรวบรวมผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ และจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณให้กว้างขวางยิ่งขึ้น