อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013)

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 121 หน้า)

รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Constructionism Symposium 2013) ฉบับนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการนำแนวคิด Constructionism มาประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภาคการศึกษา ภาคชุมชน และภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวม 13 กรณีศึกษา ซึ่งได้บูรณาการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับบริบทของสังคมและชุมชน สามารถสร้างคน ชุมชน ผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน จนประสบความสำเร็จอันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและชุมชน สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระในรายงานฉบับนี้จะนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนไทยในอนาคตต่อไป