อื่นๆ (หนังสือที่ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้) >>> เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 121 หน้า)

6 ก้าว 7 ยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2556 ฉบับนี้กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง 12 คณะ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกรรมการสภาการศึกษาและอนุกรรมการสภาการศึกษาทุกท่าน ในการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 และการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาได้ครบทุกคณะในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา และได้รายงานผลการดำเนินงานของกรรมการสภาการศึกษา และอนุกรรมการสภาการศึกษา ไว้ในรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน เล่มนี้แล้ว