สื่อมัลติมีเดียและนวัตกรรมทางการศึกษา >>> พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT in Education)

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการประสบการณ์ปฐมวัยเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ครู ผู้แลเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 62 หน้า)

บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการประสบการณ์ปฐมวัยเพื่อบรรจุลงในคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) ครู ผู้แลเด็ก และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ฉบับนี้ เป็นการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล โดยศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมการจัดทำเนื้อหาสาระบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) ให้กับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นต้นที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่นอกเหนือจากตำรา สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านต่อไป