สื่อมัลติมีเดียและนวัตกรรมทางการศึกษา >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

รูปแบบการจัดการเรียนร่วมแบบรวมพลัง: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2546 ( 120 หน้า)

รายงานการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนร่วมแบบรวมพลัง: การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม ฉบับนี้มุ่งพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ โดยใช้ฐานความคิดจากการศึกษาติดตามการดำเนินงานโครงการนื้เพื่อเด็ก พิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษาสังเคราะห์เอกสารและรายงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กพิการในต่างประเทศ และจากการเยี่ยมสถาบัน การศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการของไทย โดยผู้วิจัยกําหนดประเด็นปัญหาดังนี้ 1. ในอดีตใครมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ กฎหมายรองรับสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการ และรูปแบบการจัดการศึกษาเด็กพิการเป็นอย่างไร มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบใด ประเทศต่างๆ ในอเมริกา ยุโรป เอเชีย มีการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการแตกต่างกันอย่างไร 2. ตามหลักวิชาในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิผล ควรเป็นแบบใด ครอบครัวและชุมชนมีความสําคัญมากน้อยอย่างไรในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในแง่มุมใดบ้าง และมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนบ้างหรือไม่ 3. โครงการฟื้นฟูเด็กพิการโดยชุมชน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดําเนินการตามรูปแบบ CBR ขององค์การอนามัยโลก มีที่มาเป็นอย่างไร มีกิจกรรมใดบ้าง แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียด วิธีดําเนินการ การเตรียมการ การประเมินผล กิจกรรม เป็นอย่างไร ลักษณะกิจกรรมใดเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ 4. ระบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการของไทยในปัจจุบันเป็นแบบใด มีแนวโน้มการพัฒนาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ไปในทิศทางใด หากจะมีการบูรณาการ “หลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม” เข้าไปในระบบ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างไรบ้าง มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการพัฒนาระบบใหม่ 5. ทางเลือกในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการของไทยในอนาคตมีแบบใดบ้าง แต่ละแบบมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด หากจะมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม รูปแบบการจัดการศึกษานั้นควรมีลักษณะอย่างไร