การประเมินผลทางการศึกษา >>> สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

โดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กเป็นสําคัญ สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาสําหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย
2547 ( 74 หน้า)

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับประถมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ได้ดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับหลักการ ปรัชญา และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ทั้งนี้ได้มีการดําเนินการตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีการจัดสัมมนาระดมความคิดผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ จํานวน 10,000 เล่ม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาใน ปี 2547 สํานักงานฯ ร่วมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่นําเอกสารตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปทดลองใช้ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ในบางประเด็น สํานักงานฯ จึงได้ปรับเอกสารพร้อมกับ นําไปสัมมนาร่วมกับ สมศ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นในงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย รวม 7 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน เพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี สำนักงานฯ จึงได้จัดพิมพ์เอกสาร ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

โดย ดร. จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม นายดุสิต ทองสลวย
2552 ( 122 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว" ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา12 ได้กำหนดไว้ว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547นับจากนั้นมาจึงเป็นการฟื้นคืนสิทธิของครอบครัวในการจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนขึ้นมาใหม่ หลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายบังคับให้ส่งเด็กในวัยศึกษาเข้าโรงเรียน