การประเมินผลทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

Reforming Process for Learning Quality Development : Assurance and Assessment

โดย Nonglak Wiratchai
2546 ( 16 หน้า)

Summary Report National Pilot Study Report Learning Reform Schools for Developing Quality of Learners Reforming Process for Learning Quality Development: Assurance and Assessment This report was the assessment of the whole-school reform model for developing quality of the learners, undertaken in 250 pilot schools. Its three purposes were a) to study the initial status and the changes in the pilot schools. b) To study whether the implementation of the school reform models achieved its objectives as planned, and to study the extent of the effects and impacts on learners. c) To study the factors and conditions affecting the performance success of the pilot schools. The analysis of the National Pilot Study indicated the appropriateness, the uniqueness in terms of its special characteristics, the accuracy, conformity to the Thai culture and the feasibility of the school reform model. The assessment of the school reform was participatory, collaborative and continuous process. The population consisted of all personnel involving with the provision of basic education in Thailand. The samples consisted of 250 principals, 7,444 schoolteachers and personnel,6,584 grade 6 and 9 students, 6,653 parents and school board, 44 R&D Teams (a total of 105 researchers); 25 ONEC Team and 40 officers or representatives from the school authority units at the central and regional levels. Questionnaires measuring twice and three times, focus group interviews, and other qualitative techniques were employed for data collection. Data were analyzed using descriptive and advanced inferential statistics and content analysis.

กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน เอกสารเล่ม 8

โดย ครูกษมาภา รัตนโภชน์
2546 ( 9 หน้า)

กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย
2546 ( 115 หน้า)

เอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้มาโดยตลอด รายงานสรุปฉบับนี้เป็นหนึ่งในสี่ของรายงานการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการ ซึ่ง ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาสภาพเริ่มต้นและความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนำร่อง เพื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงานตามรูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนและผลกระทบถึงผู้เรียน เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้การปฏิรูปโรงเรียนนำร่องประสบความสำเร็จ โดยรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียน การประเมินผู้เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย รองศาสตราจาราย์ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ
2550 ( 126 หน้า)

รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำตอบในประเด็นใหญ่ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสถานภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามวัยและ/หรือการพัฒนาสมองเป็นฐานเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2543

โดย
2546 ( 92 หน้า)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ.2543 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ.2543 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งที่ควรส่งเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

รายงานการประเมิน การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วิ่งวาณิช ศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย
2548 ( 55 หน้า)

รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุกรณีศึกษา กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษากำหนดให้ยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รายงานการประเมิน การปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช
2548 ( 28 หน้า)

รายงานการประเมินการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษากำหนดให้ยึดหลักว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

โดย นางสาวทัศนีย์ ชุ่มชื่นดี
2551 ( 194 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "การติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย" เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งจากผลการวิจัยพบว่า สมองจะเติบโตสูงสุดในช่วงอายุ 0-6 ปี หากเด็กได้นับการเลี้ยงดูที่ดี และถูกต้องตามหลักจิตวิทยา พัฒนาการและหลักวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เด็กจะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา

โดย ดร.มรกต ศรีสุข
2551 ( 224 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา กล่าวถึงการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบครบทั้งกระบวนการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้บรรลุผล

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย นางสาวรุ่งตะวัน หอเจริญ
2551 ( 232 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ และมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA และ TIMSS)

โดย นางสาวสุวิมล เล็กสุขศรี และคณะ
2554 ( 15 หน้า)

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA และ TIMSS) กล่าวถึงผลการประเมินนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) และ TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการพัฒนาการศึกษาที่ถูกอ้างอิงในหลายประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญของโลกที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ หมั่นแสวงหาความรู้ ตัดสินใจด้วยเหตุผลและสามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้งสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของครูที่มีต่อผู้เรียน การให้ความสำคัญกับการศึกษา และค่านิยมของสังคมที่มีต่อการศึกษา หลายประเทศต่างให้ความสำคัญต่อการประเมินโครงการ PISA และ TIMSS เป็นอย่างมาก

การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา

โดย รายงานการวิจัย การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ (1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา (4) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) เพื่อจัดทำข้อเสนอทางนโยบายด้านศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2555 ( 9 หน้า)

รายงานการวิจัย การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา กล่าวถึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 5 ประการ (1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและสนับสนุนให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการตามหลักการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา (4) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (5) เพื่อจัดทำข้อเสนอทางนโยบายด้านศักยภาพและความพร้อมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน