การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2542

โดย
2546 ( 89 หน้า)

เอกสารเรื่อง การศึกษากับประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กล่าวว่า ประชากรเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ประเทศใดที่ประชากรมีความรู้ ความสามารถสูง ประเทศนั้นย่อมมีระดับของการพัฒนาประเทศสูงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าในวิทยาการต่าง ๆ เกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของคนทั้งสิ้น