การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการติดตามการดำเนินงาน การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ 2551

โดย ครูวิชาญ ไทยแท้
2553 ( 5 หน้า)