การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา 2548

โดย นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม และนางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
2549 ( 112 หน้า)

เอกสาร "รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ปี 2548" เป็นการติดตามประเมินความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการติดตามประเมินผลการนำกฎหมายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมายการศึกษาให้ฝ่ายปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่แท้จริงของหน่วยปฏิบัติในทุกส่วนของประเทศ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยการติดตามประเมินความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เพื่อดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นร่างรายงาน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและปรับปรุงรายงานให้ถูกต้องเหมาะสม