การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 125 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555 ฉบับนี้กล่าวถึงเอกสารการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายทั้ง 7 ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารการสังเกตและสัมภาษณ์ในพื้นที่ และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลต่อไป