การประเมินผลทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 125 หน้า)

รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ประจำปี 2555 ฉบับนี้กล่าวถึงเอกสารการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล มีความสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป็นการดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายทั้ง 7 ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสารการสังเกตและสัมภาษณ์ในพื้นที่ และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับและประเภทการศึกษา ทุกสังกัดและทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลต่อไป

รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา 2548

โดย นายก้องเกียรติ สหวรรณางกูร ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง นายสมพงษ์ ผุยสาธรรม และนางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล
2549 ( 112 หน้า)

เอกสาร "รายงานผลการประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ปี 2548" เป็นการติดตามประเมินความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการติดตามประเมินผลการนำกฎหมายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมายการศึกษาให้ฝ่ายปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่แท้จริงของหน่วยปฏิบัติในทุกส่วนของประเทศ ดังนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ หน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยการติดตามประเมินความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายได้แก่ การจัดประชุมสัมมนา การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง เพื่อดำเนินการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นร่างรายงาน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและปรับปรุงรายงานให้ถูกต้องเหมาะสม

Reforming Process for Learning Quality Development : Assurance and Assessment

โดย Nonglak Wiratchai
2546 ( 16 หน้า)

Summary Report National Pilot Study Report Learning Reform Schools for Developing Quality of Learners Reforming Process for Learning Quality Development: Assurance and Assessment This report was the assessment of the whole-school reform model for developing quality of the learners, undertaken in 250 pilot schools. Its three purposes were a) to study the initial status and the changes in the pilot schools. b) To study whether the implementation of the school reform models achieved its objectives as planned, and to study the extent of the effects and impacts on learners. c) To study the factors and conditions affecting the performance success of the pilot schools. The analysis of the National Pilot Study indicated the appropriateness, the uniqueness in terms of its special characteristics, the accuracy, conformity to the Thai culture and the feasibility of the school reform model. The assessment of the school reform was participatory, collaborative and continuous process. The population consisted of all personnel involving with the provision of basic education in Thailand. The samples consisted of 250 principals, 7,444 schoolteachers and personnel,6,584 grade 6 and 9 students, 6,653 parents and school board, 44 R&D Teams (a total of 105 researchers); 25 ONEC Team and 40 officers or representatives from the school authority units at the central and regional levels. Questionnaires measuring twice and three times, focus group interviews, and other qualitative techniques were employed for data collection. Data were analyzed using descriptive and advanced inferential statistics and content analysis.

รายงานการติดตามการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551

โดย ครูวัชรินทร์ ผดุงพจน์
2553 ( 10 หน้า)

รายงานการติดตามการดำเนินงาน การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาปีงบประมาณ 2551

โดย ครูวิชาญ ไทยแท้
2553 ( 5 หน้า)

กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน เอกสารเล่ม 8

โดย ครูกษมาภา รัตนโภชน์
2546 ( 9 หน้า)

กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน

โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย
2546 ( 115 หน้า)

เอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน กล่าวถึงการปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้มาโดยตลอด รายงานสรุปฉบับนี้เป็นหนึ่งในสี่ของรายงานการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญโครงการ ซึ่ง ศ.ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาสภาพเริ่มต้นและความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนนำร่อง เพื่อศึกษาถึงผลการดำเนินงานตามรูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนและผลกระทบถึงผู้เรียน เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขที่ทำให้การปฏิรูปโรงเรียนนำร่องประสบความสำเร็จ โดยรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียน การประเมินผู้เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาจากโรงเรียนในโครงการฯ เพื่อเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้ศึกษาและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย รองศาสตราจาราย์ ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ
2550 ( 126 หน้า)

รายงานการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำตอบในประเด็นใหญ่ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสถานภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อประเมินสถานภาพการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาตามวัยและ/หรือการพัฒนาสมองเป็นฐานเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อประเมินปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์

โดย นางสาวพรทิพย์ สุวรรณโรจน์
2546 ( 200 หน้า)

รายงานการประเมินผล คุณภาพการจัดบริการการศึกษา ระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์ จัดทำขึ้นสืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เอกสาร เรื่อง คุณภาพการจัดบริการการศึกษาระดับอนุบาลของนิวซีแลนด์ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การจัดโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีลักษณะกระจายอำนาจ และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในมิติของการบริหารการศึกษา การบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา ซึ่งจะเป็นความรู้ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบายและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

โดย สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเด็กเป็นสําคัญ สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย สมาคมการศึกษาสําหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย
2547 ( 74 หน้า)

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับประถมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค ได้ดําเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมกับหลักการ ปรัชญา และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ทั้งนี้ได้มีการดําเนินการตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา มีการจัดสัมมนาระดมความคิดผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ จํานวน 10,000 เล่ม ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 ต่อมาใน ปี 2547 สํานักงานฯ ร่วมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่นําเอกสารตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปทดลองใช้ ได้เสนอให้มีการปรับปรุงตัวบ่งชี้ในบางประเด็น สํานักงานฯ จึงได้ปรับเอกสารพร้อมกับ นําไปสัมมนาร่วมกับ สมศ. เพื่อรับฟังความคิดเห็นในงานรวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย รวม 7 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน เพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี สำนักงานฯ จึงได้จัดพิมพ์เอกสาร ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย 3-5 ปี ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ 2543

โดย
2546 ( 92 หน้า)

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ.2543 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เรื่อง ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ พ.ศ.2543 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ และเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็งที่ควรส่งเสริมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2544

โดย ดร.นงราม เศรษฐพานิช ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ ดร.สิริพร บุญญานันต์ นางสุรางค์ โพธิพฤกษาวงศ์ ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม นางสาวสุรางค์ วีรกิจพาณิชย์ นางเพ็ญจันทร์ นครอินทร์ นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ นางสาวลลิตา ยุวนากร
2546 ( 34 หน้า)

เอกสารเรื่อง ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2544 กล่าวว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ ของสังคม ประเทศต่าง ๆ ทื่ที่ได้พัฒนาจนก้าวสู่ระดับประเทศผู้นำในประชาคมโลกจึงล้วนแต่ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาดังกล่าว