ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย การศึกษาของคนไทย ปี 2546 (Education of Thai People, 2003)

โดย นางสาวยุพา วิริภิรมย์กูล
2549 ( 101 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาของคนไทย ปี 2546 จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการวางแผนและกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ ได้ทำการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการศึกษาในมุมต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย การวางแผนการศึกษา และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพการศึกษา

ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ปี 2539-2543

โดย กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ ศึกษา สกศ
2547 ( 35 หน้า)

เอกสารเรื่อง ความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีโลก : ผลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการปี 2539-2543 ของ กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สกศ กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เนื่องจากวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทยยังก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก ทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขันด้อยกว่าประเทศอื่น ปัญหาที่พบมากคือ คนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจศึกษาวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เพราะคิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวและยากเกินกว่าจะเข้าใจได้ ทั้งที่ความจริงแล้ววิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเราเอง อาหารที่เราบริโภคเครื่องใช้ภายในบ้าน หรือยานพาหนะที่เราใช้เดินทาง ล้วนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2549

โดย รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
2550 ( 224 หน้า)

เอกสารเรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2549 ของ รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการกำหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษาสมรรถนะการศึกษาของำทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ เพื่อทราบถึงสถานภาพของไทยในเวทีสากล และให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า "การพัฒนาศักยภาพของคน" บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศเพื่อเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม

โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล
2551 ( 98 หน้า)

รายงานเรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 "การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม" ของ รศ.วิทยากร เชียงกูล กล่าวว่า การนำเสนอรายงานฉบับนี้นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ และเป็นรายงานประจำปีที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานสภาพปัจจุบันปัญหาและสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

รายงานการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2549

โดย
2551 ( 150 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2549 กล่าวถึงสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน้าที่หนึ่งในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเปรียบเทียบสภาวการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษาของประเทศไทยกับนานาชาติ รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการ World EducationIndicators (WEI) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง UNESCO และ OECD จุดประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดด้านนโยบายการศึกษา โดยร่วมกันจัดทำสถิติดัชนีและตัวชี้วัดสภาวการณ์ทางการศึกษาเปรียบเทียบระดับนานาชาติ

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2550

โดย รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์
2551 ( 69 หน้า)

รายงานเรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2550 ของ รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ กล่าวถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและวางแผนการศึกษา มุ่งมั่นที่จะศึกษาสมรรถนะการศึกษาของไทยในเวทีนานาชาติ เพื่อทราบถึงสถานภาพของไทยในเวทีสากล และมีข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมายต่อการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2550

โดย
2552 ( 21 หน้า)

เอกสารเรื่อง สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2550 กล่าวถึงสำนักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน้าที่หนึ่งในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเปรียบเทียบสภาวการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษาของประเทศไทยกับนานาชาติ รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการ World Education Indicators (WEI) ซึ่งโครงการร่วมระหว่าง ENESCO และ OECD จุดประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาตัวี้วัดด้านนโยบายการศึกษา โดยร่วมกันจัดทำสถิติและตัวชี้วัดสภาวการณ์ทาวการศึกษาเปรียบเทียบระดับนานาชาติ

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2551

โดย
2552 ( 47 หน้า)

เอกสารเรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2551 กล่าวถึงสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ (International Institute for Management Development หรือ IMD) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก และได้รับความเชื่อถือในด้านการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ โดย IMD จัดทำรายงานเรื่อง The World Competitiveness Yearbook เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการจัดอันดับของ IMD เป็นการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ

สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2552

โดย
2553 ( 44 หน้า)

เอกสารเรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2552 กล่าวว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลทำให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพยายามปรับเปลี่ยนและดำเนินนโยบายให้เท่าทันกระแสความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประเทศของตนสามารถยืนยหยัดอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี คุณภาพของประชากรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ นางสาวอนงค์ ทิพย์เกตุ นางสาววรนุช มงคลบุตร์
2552 ( 304 หน้า)

งานวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนาระบบการาติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ รายงานการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลและระบบการประมวลผลข้อมูลสำหรับการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ" ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจในการประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกระดับและประเภทการศึกษาและได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและเพื่อให้มีระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2547

โดย นางสาวยุพา วิริถิรมย์กูล นางเพทาย บุยมี นางสาวกุลวิภา ชีพรับสุข นางสาวกฤตยากรณ์ เจริญทรัพย์
2549 ( 40 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2547 กล่าวถึงการกำหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา และการดำเนินงานติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ในการที่สำนักงานฯ โดยศูนย์วิเคราะห์สภาวะและแนวโน้มการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาในสภาวะที่ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบปรับโครงสร้างของส่วนราชการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด

รายงานสถิติด้านศาสนาของประเทศไทย ปี 2542

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2546 ( 11 หน้า)

สถิติด้านศาสนาของประเทศไทย ปี 2542 จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอภาพรวมของทรัพยากรด้านศาสนาที่จะมีบทบาทอย่างสำคัญในการให้บริการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา และการพัฒนาความรู้ทางศาสนาให้ผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีควบคู่ไปกับความเก่งทางวิชาการ และเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้นำเสนอข้อมูลเป็น 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการศาสนา และด้านการจัดการศึกษาโดยสถาบันศาสนา เพื่อให้เห็นศักยภาพ และความพร้อมของปัจจัยต่างๆ ที่รัฐจะส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวขอบเขตการรายงาน ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน เนื้อหาครอบคลุมศาสนาสำคัญ 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และ ศาสนาซิกข์ ซึ่งเป็นศาสนาที่รัฐบาลให้การรับรองโดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ในด้านวิชาการศาสนาจะรายงานภาพรวมของศาสนสถานบุคลากร กิจกรรม งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมศาสนา และจะกล่าวถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยสถาบันศาสนา