ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 133 หน้า)

สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 จัดทำเพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางการศึกษาระดับนานาชาติ ด้วยการสังเคราะห์เนื้อหาหลักจากเอกสารซึ่งเป็นผลผลิต จากโครงการ WEI คือ Global Education Digest 2011-2012, Comparing Education Statistics Across the World รวมทั้งได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบประเทศต่างๆ กับประเทศไทย เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดนโยบายการศึกษาของประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนานโยบายการศึกษาของชาติต่อไป

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 110 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด และจัดทำเป็นรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และมีส่วนช่วยสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมิน ระดับก่อนประถมศึกษา

โดย
2546 ( 12 หน้า)

เอกสารเรื่อง ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมินระดับก่อนประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เอกสารมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานฯ และหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่าบางมาตรฐาน ตัวชี้วัดยากเกินไป และไม่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จึงเห็นสมควรให้นำมาตรฐานดังกล่าวมาพิจารณาและปรับให้เหมาะสมจัดทำเป็นมาตรฐานที่มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับเด็กระดับก่อนประถมศึกษา โดยยึดเอกสารมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก และปรับปรุงตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน (14 มาตรฐาน) ให้สอดคล้องกับหลักการ ปรัชญา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี จัดทำ เป็นตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และเกณฑ์การประเมินระดับก่อนประถมศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดให้มีการสัมมนา 2 ครั้ง เพื่อระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักวิชาการศึกษาผู้บริหารการศึกษา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการติดตามการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน

โดย
2552 ( 71 หน้า)

รายงานเรื่อง การติดตามการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกกรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพฯ ของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงการติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบแรกภายหลังจากที่รับทราบผลการประเมิน และพัฒนาการของสถานศึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือที่สถานศึกษาได้รับจากหน่วยงาน ต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและประเมินผลโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป