ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554

โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2556 ( 110 หน้า)

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 ฉบับนี้ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ซึ่งมีอยู่หลายหน่วยงานและหลายสังกัด และจัดทำเป็นรายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษา และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ สำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์และมีส่วนช่วยสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป