ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางสาวชาลินี ถนัดงาน นางสาวพรพิมล บุญทวีเวช นางสาวสุนันท์ เอื้อเชิดกุล นายเนติ รัตนากร นางสาวณัฐิกา นิตยาพร
2551 ( 35 หน้า)

งานวิจัย "การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ" จัดทำขี้นสืบเนื่องจากภายหลังจากการปฏิรูปการศึกษาโดยผลของพระราชราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายแม่บทของการบริหารจัดการการศึกษาของชาตินั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบซึ่งได้มีผลใช้บังคับมาระยะหนึ่ง จนมีการแก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอีกครั้งในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งในปัจจุบันการบริหารจัดการการศึกษาของไทยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตาม โดยผลของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 303 ที่ได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของสารบัญญัติกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ การจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชน การกระจายอำนาจทางการศึกษา และการถ่ายโอนสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลากรทางการศึกษา กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ 2) เพื่อจัดทำข้อเสนอในการจัดทำหรือการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้สอดคล้องและเป็นไปดังเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550

รายงานวิจัยโครงการศึกษากฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

โดย อาจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นางสาวชาลินี ถนัดงาน นางสาวพรพิมล บุญทวีเวช
2552 ( 40 หน้า)

งานวิจัย "การศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของสารบัญญัติกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาพรวมของการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติให้เป็นไปดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 โดยทำการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญา และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งผลการวิจัยนี้ ได้ข้อเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไข หรือยกร่างกฎหมายการศึกษาให้สอดรับกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้

โดย รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง และคณะ
2550 ( 11 หน้า)

รายงานวิจัยผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า

โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และคณะ
2550 ( 9 หน้า)

การสังเคราะห์งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี
2551 ( 8 หน้า)

รายงานการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดย ครูกิจชัย ส่องเนตร
2553 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง การเรียนรู้รูปแบบใหม่ : ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายและการใช้ทรัพยากร

โดย ครูปริพนธ์ กรรณิกา
2546 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

โดย ครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม
2546 ( 7 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ราชภัฏกาญจนบุรี

โดย ครูอริยา กีรติชีวัน
2546 ( 8 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ม.ขอนแก่น

โดย ครูเพลินจิต คนขยัน
2546 ( 11 หน้า)

รายงานการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนทั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ครูพีระพล งามขุนทด
2546 ( 10 หน้า)

รายงานการวิจัยโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิจัยผู้เรียน คณะที่ 10

โดย ครูสมเสริม ชูรักษ์
2546 ( 11 หน้า)