ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกง

โดย
2546 ( 206 หน้า)

รายงานเรื่อง การศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกง ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการกำหนดนโยบายการประเมินการเรียนรู้และนโยบายนั้นจะต้องนำไปสู่แนวทาง/มาตรการการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการประเมินในแนวทางที่ผุ้เรียนได้แสดงสิ่งที่เขารู้เข้าใจและสามารถทำได้และเป็นการประเมินที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน จึงได้มีการศึกษาทบทวนระบบการสอบของฮ่องกงด้วยความมุ่งมั่นหาแนวทางที่ดีที่สุดให้กับชาวฮ่องกงและสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมฮ่องกง และนำแนวทางที่ดีนี้มากำหนดนโยบายการประเมินการเรียนรู้สำหรับประเทศไทย