ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานการวิจัยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา สู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดย ครูกิจชัย ส่องเนตร
2553 ( 10 หน้า)