ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานวิจัยผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า

โดย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ และคณะ
2550 ( 9 หน้า)