ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้

โดย รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง และคณะ
2550 ( 11 หน้า)