ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัยประเมินผล การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป

โดย รศ.ดร.วรรณ์ดี แสงประทีบทอง รศ.ดร.กานดา พูลลาภทวี รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
2549 ( 142 หน้า)

รายงานการวิจัย "ประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป" นี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจการบริหาร และการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเหมาะสม