ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ

รายงานการวิจัย การศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสามรัมย์
2549 ( 6 หน้า)

รายงานการวิจัย เรื่อง "การศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต" นี้เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันของการวิจัยในประเทศ โดยเน้นศึกษาแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านการศึกษา ปัญหา และอุปสรรคด้านการศึกษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการวิจัยในอนาคต เพิ่มมาตรฐานการศึกษา เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเอกภาพ อันนำไปสู่การพัฒนานโยบาย การวางแผนด้านการวิจัย และการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต