ผลงานวิจัยทางการศึกษา >>> อื่น ๆ

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน

โดย ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน นางดลยา เทียนทอง นางสุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์ นางทรายแก้ว ทิพากร
2549 ( 87 หน้า)

รายงานการวิจัยเรื่อง "การวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน" ดำเนินการศึกษาแนวทางและแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 จุดร่วมที่เป็นจุดเด่นของการปฏิรูปการศึกษา ทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของไทยในการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน